Algemene voorwaarden solexverhuur

Solex Texel is een onderdeel van vof TexelCars Personenvervoer waar de handelsnamen Solex Texel, Texeltours, Dagje Texel en Texeltip onder vallen.

Artikel 1
De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Solex Texel wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de solex in eenzelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt.
 Artikel 2
a) De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde solex toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van de beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de solex contant aan Solex Texel voldoen.
 b) Het rijden van een solex is alleen toegestaan voor personen vanaf 24 jaar die in het bezit zijn van een  geldig rijbewijs geldend voor het besturen van een brom c.q. snorfiets.
 Artikel 3
Solex Texel is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Solex Texel op aanvullende schadevergoeding.
 Artikel 4
Solex Texel is ten alle tijde gerechtigd om de gehuurde solex na vermeende misbruik in te nemen.
 Artikel 5
Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de dagwaarde van de solex, daar deze door Solex Texel niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.
 Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder de hem/haar verhuurde solex verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.
 Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde solex aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 Artikel 8
Bij een vroegtijdige terug bezorging blijft de volle huur gelden. Op elk uur tijdsoverschrijding komt een extra huur van €10,- per solex.
 Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
 a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen.
 b) De trottoirbanden op en af te rijden.
 c) Met de solexen tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
 d) Een of meerdere personen te vervoeren.
 e) Over het strand of zandpaden te rijden.
 Artikel 10
Het huren van de solex geschied op eigen risico. Solex Texel is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. De solex is W.A. verzekerd, met een eigen risico van €175,-.